سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
5 ماه

خرید ویلا در شمال

چمستان

350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 180 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال

چمستان

400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
400,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 180 متر مربع
5 ماه

ویلا شمال

چمستان

500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 170 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

310,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 1 حمام 130 متر مربع
310,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 1 حمام 130 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نوشهر

نوشهر

3,000,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 340 متر مربع
3,000,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 340 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در رویان

رویان

1,400,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام 220 متر مربع
1,400,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام 220 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در سیسنگان

نوشهر_سیسنگان

1,900,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 175 متر مربع
1,900,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 175 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در چمستان

چمستان

360,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
360,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
5 ماه

ویلاشمال

چمستان

300,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
300,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 1 حمام 120 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا شهرکی در نوشهر

نوشهر

290,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع
290,000,000 تومان / کلید تحویل
3 اتاق خواب 2 حمام 190 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در سیسنگان

نوشهر_سیسنگان

900,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
900,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

چمستان

800,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
800,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

چمستان

800,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
800,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

چمستان

700,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 240 متر مربع
700,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 240 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا

چمستان

200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

چمستان

300,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
300,000,000 تومان / قیمت کل
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

رویان

5,000,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام 470 متر مربع
5,000,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام 470 متر مربع
5 ماه

خریدویلا در نور

انارجار

350,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 290 متر مربع
350,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 4 حمام 290 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

رویان

1,200,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
1,200,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

چمستان

360,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
360,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 140 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

چمستان

680,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 240 متر مربع
680,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 240 متر مربع