سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
5 ماه

خرید ویلا شمال رویان

رویان

700,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 330 متر مربع
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 330 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

رویان

1,500,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
1,500,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا رویان قواره اول آب

رویان

700,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 450 متر مربع
700,000,000 تومان / پیش پرداخت
4 اتاق خواب 2 حمام 450 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

رویان

4,000,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام 550 متر مربع
4,000,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام 550 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در رویان به قیمت

رویان

600,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
600,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
5 ماه

ویلا شمال جنگلی

چمستان

630,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
630,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در رویان

رویان

250,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
250,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
5 ماه

ویلا شمال جنگلی

رویان

8,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
8,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
5 ماه

ویلا شمال

چمستان

1,300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
1,300,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
5 ماه

ویلا شمال

چمستان

410,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
410,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در شمال

چمستان

520,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
520,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در رویان

رویان

250,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
250,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 2 حمام 220 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

چمستان

600,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
600,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 200 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

چمستان

360,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
360,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 2 حمام 150 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

رویان

2,200,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 360 متر مربع
2,200,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 360 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

رویان

2,000,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
2,000,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
5 ماه

خرید ویلا در نوشهر

سیسنگان

800,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
800,000,000 تومان / کلید تحویل
4 اتاق خواب 4 حمام 300 متر مربع
5 ماه
5 ماه

ویلا شمال

چمستان

650,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
650,000,000 تومان / قیمت کل
3 اتاق خواب 3 حمام 220 متر مربع
5 ماه

ویلا در شمال

چمستان

300,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
300,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع
5 ماه

ویلا در شمال

رویان

1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
5 ماه

ویلا در شمال

چمستان

500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع