سال ساخت
متراژ زمین
قیمت

خرید ویلا در چمستان | خرید ویلا در شمال | خرید ویلا در رویان

فیلتر
مرتب سازی توسط
4 ماه

خریدویلا در رویان

وازیوار

1,700,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 285 متر مربع
1,700,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 285 متر مربع
4 ماه

ویلا در نور جنگلی

چمستان

200,000,000 تومان / کلید تحویل
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
200,000,000 تومان / کلید تحویل
2 اتاق خواب 2 حمام 130 متر مربع
4 ماه

خریدویلا در رویان

ونوش

560,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
560,000,000 تومان / پیش پرداخت
3 اتاق خواب 3 حمام 250 متر مربع
4 ماه

ویلا باغ در نور

جاده نور

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 240 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 240 متر مربع
4 ماه

ویلا در شمال جنگلی

جاده نور

200,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 260 متر مربع
200,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 260 متر مربع
4 ماه

خریدویلا در رویان

بنجیکول

890,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 430 متر مربع
890,000,000 تومان
4 اتاق خواب 4 حمام 430 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال

رویان

2,000,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 360 متر مربع
2,000,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 360 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال

چمستان

850,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
850,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال

نوشهر

2,100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
2,100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 210 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال

رویان

2,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 280 متر مربع
2,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 280 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال

رویان

2,000,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
2,000,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال

رویان

2,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
2,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 160 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال

چمستان

950,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
950,000,000 تومان
4 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال

چمستان

650,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
650,000,000 تومان / پیش پرداخت
2 اتاق خواب 2 حمام 100 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال

رویان

2,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
2,200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 230 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال

نوشهر

700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 100 متر مربع
700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 100 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال

رویان

2,100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
2,100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
4 ماه

ویلا شمال

رویان

1,600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
1,600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال

چمستان

1,500,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
1,500,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال

رویان

1,700,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
1,700,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 3 حمام 300 متر مربع
4 ماه
4 ماه

ویلا شمال

سیسنگان

2,000,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع
2,000,000,000 تومان / قیمت کل
4 اتاق خواب 4 حمام 400 متر مربع